logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 22 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

ПРИХВАЋЕН АНЕКС КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА – ОЧУВАНА СТЕЧЕНА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

После четворомесечних преговора између представника послодавца и репрезентативних синдиката око измена важећег Колективног уговора у вези чланова 40.  и 56, Одбор Јединствене синдикалне организације НИС а.д. на седници у Новом Саду 28. априла, прихватио је Aнекс који се односи на дефинисаање појма „просечна месечна зарада код послодавца“ и неке измене које се тичу исплате годишње премије запосленима.

У конструктивној дискусији  на седници Одбора, којом је председавао Горан Такић, оцењено је да су сва стечена права запослених  у важећем Колективном уговору сачувана и да се измене пре свега односе на правно прецизирање ове материје. Претходно су измене ова два члана  Колективног уговора прихватили и представници другог репрезентативног синдиката ЈСО НИС Нафтагаса.

У Члан 40. Додат је нови став који гласи:

„Учесници уговора су сагласни да се, у складу са одредбама овог Уговора – под обрачунским појмовима: „просечна месечна зарада код послодавца“, „просечна месечна зарада по запосленом код послодавца остварена за претходни месец“, „просечна месечна зарада исплаћена код послодавца у претходном месецу“, „просечна месечна зарада код послодавца у месецу који претходи месецу исплате“ и „просечна зарада по запосленом у НИС-у која претходи месецу исплате“, која служи за обрачун посебних осталих личних примања која су дефинисана Уговором, обухвата следеће ставке из обрачуна зарада запосленог у одређеном месецу:
  1. Основну зараду сразмерну сатима рада;
  2. Увећање основне зараде по основу члана 50. и 51. Уговора;
  3. Регрес за коришћење годишњег одмора у износу од 1/12 од износа дефинисаног за целу годину;
  4. Топли оброк (накнаду за исхрану у току рада);
  5. Обрачунати износ по основу допунског добровољног пензијског осигурања;
  6. Дневну накнаду смештаја и исхране за рад и боравак на терену ван седишта послодавца, односно организационог дела НИС-а у трајањеу од најмање пет радних дана;
  7. Накнаду зараде из члана 52. Уговора и
  8. „Косовски додатак“.

Члан 56. сада гласи:

„Запослени у НИС а.д. Нови Сад имају право на исплату премија након истека календарске године (у даљем тексту: Годишња премија), на начин и под условима утврђеним одредбама овог Уговора и општим актима НИС а.д. Нови Сад.

Износ годишње премије зависи од резултата рада запосленог и резултата оцене ефикасности пословања НИС а.д. Нови Сад и утврђује се на основу одлуке надлежног органа.

Учесници Уговора су сагласни да, у случају да су планирани задаци (резултати рада запосленог и ефикасности пословања компаније НИС а.д. Нови Сад) у току календарске године у потпуности реализовани (реализација плана 100%), износ појединачне Годишње премије не може бити мањи од 50% просечне месечне зараде код послодавца остварене у децембру месецу календарске године за коју се врши исплата Годишње премије.

Запослени, који је одрадио сходно уговору о раду, непуну календарску годину (али време, које је фактички провео на послу, износи најмање 9 месеци) остварује право на Годишњу премију сразмерно времену проведеном на раду.

Запослени има право на исплату или приход од капитала из добити, која је утврђена на основу годишњег извештаја о пословању.

Учешће исплате или прихода од капитала из остварене добити утврђује се заједничком одлуком послодавца и репрезентативних синдиката.

Учешће запосленог у расподели дела добити сразмеран је учешћу његове зараде у годишњем фонду зарада Компаније.