СТАВ ОДБОРА ЈСО НИС А.Д. О ПРЕДЛОГУ ТЕКСТА ПРОТОКОЛА

Јединствена синдикална организација НИС а.д. Нови Сад разматрала је достављени текст Протокола заједничког заседања представника послодавца и репрезентативних синдиката на састанку Одбора одржаном 07.05.2010. године. Састанку су у име послодавца присуствовали директор функције за организациона питања Дмитриј Фоменко и ХР директор Олег Алмазов.

Усвојени су следећи

З А К Љ У Ч Ц И
  1. ЈСО НИС а.д. предлаже да се достављени текст Протокола разради, с обзиром да је предлог одређених мера оптимизације изузетно значајан за материјално-социјални положај запослених. У том смислу  се мора јасно и одредити који је циљ смањења броја запослених (да ли свих запослених или само из појединих организационих делова Компаније или само оних који нису мапирани у новој организацији) и какви ће се ефекти и уштеде постићи, за шта је неопходно дати и одређене гаранције, односно одредити менаџере који ће сносити одговорност ако циљеви не буду постигнути у потпуности. У том смислу тражимо да нам се јасно предочи и презентује стратегија развоја НИС у наредном периоду, како ће изгледати нова организациона шема Компаније, са којим бројем запослених и са којим пројеткованим циљевима развоја.
    Смањење броја запослених је могуће реализовати искључиво у складу са чланом 19. Социјалног програма за НИС а.д., чије евентуално кршење представља један од раскидних основа Купопродајног уговора;
  2. Истичемо да очекујемо са се у вези утврђивања нових коефицијената послова у  Компанији – поштује постигнути договор да методологију  израде припремамо заједнички, како би нови коефицијенти били утврђени на прихватљив начин, како за послодавца тако и за запослене;
  3. Спремни смо да подржимо комплетну оптимизацију трошкова, али никако оптимизацију само трошкова који се односе на запослене. Сматрамо да се смањење трошкова, односно оптимизација трошкова према запосленима може и мора реализовати само у складу са Колективним уговором за НИС а.д. и Социјалним програмом, као прилозима и саставним деловима Уговора о куповини и продаји акција НИС-а;
  4. Предлогом Протокола са заједничког заседања представника послодавца и репрезентативних синдиката и то тачком 2.3.6. предлажете репрезентативим синдикатима  да се сагласе са, цитирамо: ''Послодавац задржава право да реализује или изнесе на Управни одбор решење о увођењу мера, које су усмерене на оптимизацију трошкова у складу са Колективним уговором НИС а.д. (чл. 70,71,72,73,74,75,78), Општим колективним уговором (чл. 28, 39, 43, 48), Законом о раду (чл. 33, 170,171, 179,180), Социјалним програмом НИС а.д. (члан 19) и томе слично''. Општи колективни уговор представља акт којим се гарантује минимум права запослених, испод којих послодавац не може поступати и то на нивоу целог друштва, као и у свим гранама привреде. Као што вам је познато, вас као послодавца  у односу на запослене, обавезује више докумената, при чему нарочито мислимо на Колективни уговор за НИС а.д. и Социјални програм, који чине саставни део Купопродајног уговора. Нарочито желимо да вас подсетимо да одредбе члана 5. став 2, као и члана 9. и 10. Социјалног програма НИС а.д, које апсолутно не дају могућност увођења минималне зараде у НИС а.д. док су на снази. Чланом 5. став 2. утврђена је ваша обавеза да за време важења Социјалног програма, који Вам је познат, поштовања свих права запослених утврђених Колективним уговором за НИС а.д.  и другим општим актима који су на снази у ''НИС'' а.д., на дан закључивања Социјалног програма, односно купопродајног уговора. Чланом 9. преузели сте обавезу да, одмах након преузимања „ НИС “ а.д. извршите једнократно и трајно повећање зарада запослених у висини од 15%, уз обавезу, што сада нарочито истичемо, да тако утврђене зараде убудуће усклађујете са индексом трошкова живота, плус реалан раст у складу са резултатима пословања и растом бруто друштвеног производа у периоду важења Социјалног програма. На крају, чланом 10. обавезали сте се да  реалну вредност зарада запослених, које су утврђене на начин како смо претходно навели, не смањујете.
  5. Имајући у виду наведено, неспорно је да сваки ваш покушај увођења минималне зараде у НИС а.д, позивајући се на одредбе Општег колективног уговора, док је на снази Социјални програм за НИС а.д, и Колективни уговор, представља кршење Купопродајног уговора и за такве потезе од  синдиката и запослених који су у њега учлањени – не можете добити сагласност.