logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 26 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

ОБАВЕШТЕЊА О СТИМУЛАТИВНИМ ОТПРЕМНИНАМА

Послодавац НИС а.д. Нови Сад је на основу члана 8.1.1. Уговора о куповини и продаји акција Нафтне индустрије Србије а.д. Нови Сад (Уговор), члана 19. Социјалног програма који представља Прилог I Уговора и Одлуке Управног одбора Нафтне индустрије Србије а.д. Нови Сад од 30. јуна 2009. године, објавио

ПОНУДУ ЗАПОСЛЕНИМА НИС а.д. ДА СЕ ПРИЈАВЕ ЗА
ПРОГРАМ ДОБРОВОЉНОГ ОДЛАСКА

НИС а.д. нуди могућност Запосленима који испуњавају сва три доле наведена услова да, подношењем захтева за споразумни престанак радног односа, остваре право на отпремнину утврђену чл. 19. социјалног програма.

 •    Радно место им је у Систематизацији послова радних места са распоредом радника у НИС а.д. разврстано на датум подношења захтева као радно место руководиоца, стручњака или службеника
 • II    на дан 15.07.2009. године имју најмање три (3) године радног односа на неодређено време у НИС а.д. и
 • III    до 31. 12. 2011. године неће испунити ни један од услова за одлазак у пензију,
Такође, по захтеву репрезентативних синдиката НИС а.д, ову могућност имају запослени који испуњавају услов II и III и
 • IV    којима је у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању од стране органа вештачења Републичког фонда ПИО утврђен одређен степен телесног оштећења независно од тога како је радно место на којем раде разврстано у Систематизацији (укључује категорије Руководилац, Стручњак и Радник) , као и
 • V    уз сагласност Синдиката НИС а.д. и сагласност руководиоца, радници који имају уверење надлежне лекарске комисије о умањењу радне способности и којима је током 2008. године од стране лекара забрањено обављање одређеног посла два или више пута у укупном трајању већем од 6 месеци, али уз ограничење да број ових Радника (категорија Радник) не може бити већи од 1% укупног броја запослених у НИС Петролу, НИС Нафтагасу и НИС ТНГ.
Захтев за споразумни раскид радног односа (у даљем тексту Захтев) запослени мора да поднесе лично.

Захтев се може поднети од 15. до 31. јула 2009. године у времену од 8:00 до 17:00 посебно за то задуженим запосленим, код којих се може преузети и Формулар и који захтев на лицу места и заводе.

Запослени који у периоду од 15. до 31. јула користе годишњи одмор или се налазе на боловању могу по сазању за Програм поднети захтев најкасније до 14. августа 2009. године.
При одлучивању да ли да поднесете захтев веома важно је да имате на уму следеће чињенице о Програму:
 1. Социјални програм утврђује да радни однос може престати само на основу писмене сагласности запосленог. Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености не предвиђа право на новчану накнаду у случају престанка радног односа уз сагласност запосленог. То значи да по престанку радног односа нећете имати право на накнаду за незапосленост.
 2. Према прописима који се морају применити, износ отпремнине (750 евра за сваку пуну годину радног стажа увећано за четири просечне зараде у Друштву из месеца који претходи месецу исплате) садржи порез и доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају на терет запосленог, а не садржи доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају на терет послодавца. Пример обрачуна дат је на крају ове понуде.
 3. У обрачун броја година радног стажа запосленог укључује се и стаж са увећаним трајањем (бенефицирани стаж) стечен у складу са прописима о пензијско-инвалидском осигурању и утврђени унутрашњим актом НИС а.д.
 4. Износ отпремнине биће увећан за сва остала права које је запослени стекао до датума престанка радног односа (новчана накнада за неискоришћене дане годишњег одмора, јубиларна награда, дневнице ...) и умањена за сва новчана потраживања које НИС а.д. има према запосленом, изузев по основу стамбеног кредита који је НИС а.д. одобрило запосленом. Запослени који се на то одлучи, има могућност да у целини или делимично измири преостали износ дуга по основу стамбеног кредита уз, за ову прилику, посебно одобрен попуст.
 5. НИС а.д. задржава право да не прихвати поднети захтев јер може закључити да запослени не испуњава наведене услове, запослени испуњава услове али може дати вредан допринос на постојећем или другом радном месту или НИС а.д. не располаже финансијским могућностима да прихвати све захтеве. Ово право НИС а.д. да не прихвати поднети захтев односи се и на захтеве које поднесу запослени са утврђеним степеном телесног оштећења или умањеном радном способношћу.
 6. Прихватање ове понуде, односно подношење захтева за споразумни раскид радног односа је потпуно добровољно, а сви запослени који су поднели захтев биће благовремено обавештени о исходу његовог разматрања.
За све детаље и додатна разјашњења која се односе на ваша права и обавезе по основу учествовања у овом Програму у периоду од 15. до 31. јула 2009. године, у времену од 14:00 до 18:00 часова, сваког радног дана можете се обратити лично или телефоном Информационим центрима у:
 • Новом Саду, Народног фронта 12, 9. спрат, крило Е, канцеларија 17, тел. (021 481) 45-93 и 3967 и
 • Београду, Милентија Поповића 1, 2 спрат, канцеларија 226, тел (011) 222 92-17
Овде можете преузети: