logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 36 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

НЕПОШТОВАЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА И ЗАКОНА О РАДУ

Поводом учестале појаве давања усмених налога запосленима у НИС-у, који се односе на обавезу прековременог рада, радним данима па и викендом, без ограничења радног времена и без решења о увођењу прековременог рада принуђени смо да Вас обавестимо и упозоримо на следеће...

Важећим Законом о раду и то чланом  53. утврђена је обавеза запосленог да на захтев послодавца ради дуже од пуног радног времена, у истим Законом утврђеним случајевима. Ставом 2. истог члана Закона утврђено је и ограничење прековременог рада на осам часова недељно, односно четири часа дневно.

Такође, чланом 108. Закона о раду прописано је да запослени има право на увећану зараду по основу прековременог рада и то најмање 26% од основице, док је Колективним уговором за НИС а.д. утврђено да се, за прековремени рад који се не урачунава у радно време унапред одређено на основу извршене годишње прерасподеле радног времена, основна зарада увећава за 45%.

Сагласно Закону, прековремени рад се уводи у случају више силе, изненадног и неочекиваног повећања обима посла и када постоји неопходност да се одређени посао заврши у року који унапред није био познат и планиран. Мишљења смо да ниједан од законских услова за увођење прековременог рада запосленима у НИС-у није испуњен, нарочито не на овакав начин, без давања решења о увођењу прековременог рада и без увећане зараде за обављени рад.

Недопустиво је да Вас стручна служба није обавестила да прековремени рад познаје ограничења у погледу трајања у току радног дана и недеље, као и у погледу дневног одмора између два радна дана, на које запослени имају законско право. Такође, морали су да Вас обавесте да је обавеза послодавца да донесе одлуку о увођењу прековременог рада и да запосленом уручи решење, које садржи све наведене елементе у погледу трајања прековременог рада, права запосленог у погледу увећане зараде, као и поуку о правном леку. Подсећамо вас да Закон о раду и други прописи у погледу увођења прековременог рада, забрањује увођење истог за запослене којима би такав рад погоршао здравствено стање, за млађе од 18 година, одређене категорије трудница и др.

Према информацијама којима располаже Синдикат, запосленима се дају усмени налози за прековремени рад свакодневно у поподневним часовима за тај дан. Такође, усмено дат налог за прековремени рад, у погледу трајања увелико превазилази ограничења утврђена законом (12 до15 часова дневно). Запосленима који и по усменом налогу остају да раде прековремено из страха за посао, не доставља се решење о прековременом раду, а самим тим им се ускраћује право на увећану зараду по том основу, као и могућност заштите.  Пракса усменог давања налога за прековремени рад,  има по мишљењу синдиката све елементе ''мобинга'', који се са или без Вашег знања спроводи према запосленима. Овакво увеђење прековременог рада указује и на озбиљне пропусте и импровизацију у планирању вишкова запослених, у поступку који се тренутно спроводи у НИС-у и који вам је познат. 

Овом приликом Вас обавештавамо да сте, као послодавац, дужни да дате налог да се са наведеном праксом одмах престане у најкраћем року, док ће Синдикат свакако о досадашњим поступцима обавестити надлежне инспекцијске органе у циљу заштите запослених. С тим у вези напомињемо да је казненим одредбама Закона о раду утврђено да ће се значајним новчаним казнама казнити послодавац уколико уведе прековремени рад супротно Закону, уколико га уведе заштићеним категоријама запослених, уколико не исплати увећану зараду и сл.