УГРОЖАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА И ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

Упућен је допис Генералном директору НИС а.д. Кирилу Кравченку у коме се тражи прекид угрожавања положаја и права запослених...

„Поводом информације да се међу запосленима из Функције за финансије, економику и контролинг, Сектор бек офиса Петрол промета, спроводи анкета о томе да се изјасне ко жели да путује из постојећих економетрија у нове регионалне центре, који су удаљени и више стотина километара у једном правцу од места становања запосленог, обавештавамо вас следеће:

Закон о раду, члан 173, утврђује да запослени може бити премештен у друго место рада ако је удаљеност од места у коме запослени ради до места у које се премешта на рад мања од 50 км и ако је организован редован превоз који омогућава благовремени долазак на рад и повратак са рада и обезбеђена накнада трошкова превоза.

За сваки други премештај запосленог неопходна је његова сагласност.

У случају премештаја у друго место рада послодавац је дужан да запосленом достави понуду за анекс уговора о раду у оквиру законом утврђених рокова. Наравно, послодавац анекс може понудити искључиво у случају да су испуњени наведени услови који се односе на удаљеност и обезбеђивање превоза и трошкова.

Подсећамо вас да је истим законом у области "Казнене одредбе", и то чланом 274. утврђено да ће се новчаном казном казнити за прекршај послодавац  уколико запосленом понуди закључивање анекса уговора о раду супротно одредбама којима је уређен поступак премештаја запослених у друго место рада.

Очигледно је да се овде ради о покушају послодавца да се кроз привид законске форме изврши притисак на поједине запослене, како би добровољно напустили НИС а.д. Подсећамо вас да су у овој држави на снази прописи који забрањују и санкционишу овакве поступке према запосленима.

Обавештавамо вас да сте дужни да одмах престанете са праксом кршења и угрожавања положаја и гарантованих права запослених. Искрено се надамо да је тренутна ситуација проузрокована пропустима у раду стручних служби, а не вашом намером да се запосленима угрожавају законом утврђена права. Уколико се оваква пракса и поред овог упозорења настави, ЈСО "НИС" а.д. ће предузети све законом утврђене мере за заштиту положаја запослених и поштовање Уговора о продаји и куповини акција НИС а.д.“