logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 64 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

ПРОГРАМ СТИМУЛАТИВНОГ ОДЛАСКА

За све категорије радника НАП-а, Југопетрола и ТНГ-а који нису мапирани у новој  организационој структури прометног блока и у организационим деловима за специјалне пројекте, биће омогућено да користе право учешћа у Програму стимулативног одласка, што је у потпуности у складу са Социјалним програмом.

Запослени других делова компаније такође могу да поднесу захтев за споразумни раскид радног уговора  уз једнократну исплату, у износу који је предвиђен чланом 19 Социјалног програма, али при том морају добити сагласност непосредног руководиоца, и после њиховог одласка радно место запосленог или број извршилаца, биће укинуто у Акту о систематизацији.

Радницима који се налазе пред пензијом, поред олакшица предвиђених колективним уговором, нуди се могућност да добију још и једнократну исплату у износу зараде за период који је преостао до стицања услова за пензију, а који није већи од 20.000 евра.

Запослени који већ имају основ за одлазак у пензију, могу да добију компензацију у износу од 3 просечне плате запосленог + 3 просечне плате у компанији. Ова исплата и споразумни раскид уговора о раду, у том случају ће бити у оном месецу у којем запослени стиче основ за одлазак у пензију.

За учеснике Програма стимулативног одласка који су прихватили одлуку да напусте компанију, биће организован Центар за оutplacement, где  могу добити подршку за даље запослење, као и могућност похађања курсеве за професионалну преоријентацију.
 
ПОНУДA ЗАПОСЛЕНИМА У ДРУШТВУ ДА СЕ ПРИЈАВЕ ЗА
ПРОГРАМ ОПТИМИЗАЦИЈЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
(ПРОГРАМ)

Ко може да конкурише за учешће у програму:

Уколико испуњавате следеће услове:

I Ваше радно место се у моменту подношења захтева и у току реализације програма, а према Правилнику о организацији и систематизацији радних места у НИС а.д. Нови Сад, налази у:
 • Служба маркетинга на бензиским пумпама НИС Петрол Промет;
 • Служба за проверу архиве и електорнске базе података НИС а.д.;
 • Служба за евиденцију непокретне имовине НИС Нафтагас;
 • Служба за евиденцију непокретне имовине НИС Петрол Промет;
 • Служба за евиденцију непокретне имовине РНП;
 • Служба за евиденцију непокретне имовине РНС;
 • Служба за евиденцију непокретне имовине НИС ТНГ;
 • Служба за одржавање рекламних акција на бензиским пумпама НИС Петрол ЈП;
 • Служба за одржавање рекламних акција на бензиским пумпама НИС Петрол НАП;
 • Служба за проверу архиве и деловодства и стварање електронске базе података НИС а.д.;
 • Сектор за попис непокретне имовине НИС а.д.;
 • Сектор за попис непокретне имовине НИС Петрол;
 • Служба за попис непокретне имовине ЈП;
 • Служба за попис непокретне имовине НАП;
 • Служба за попис непокретне имовине РНП;
 • Служба за попис непокретне имовине РНС;
 • Служба за попис непокретне имовине НИС Нафтагас;
 • Служба за попис непокретне имовине НИС ТНГ;
II Ваше радно место се у моменту почетка  реализације програма налази у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у НИС а.д. Нови Сад у НИС-Петрол, Нафтагас промет – НАП,  НИС-Петрол Југопетрол, НИС ТНГ.

III На дан 01.06.2010. године имате најмање три (3) последње године радног стажа на неодређено време у Друштву. Узима се у обзир само непрекидан радни стаж у трајању од најмање три године искључиво у НИС-у. Одсуство због неге детета улази у период од три године радног стажа и даје право на учествовање у програму.

IV До 31.12.2012. године нећете испунити ни један од услова за одлазак у пензију.

V  Вама је на основу прописа о пензијском и инвалидском осигурању од стране органа вештачења Републичког фонда ПИО издато решење/утврђено телесно оштећење.

ДРУШТВО ВАМ НУДИ МОГУЋНОСТ ДА ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЕВА ЗА
СПОРАЗУМНИ ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА ИСКОРИСТИТЕ ПРАВО НА
ОТПРЕМНИНУ УТВРЂЕНУ ЧЛ. 19. СОЦИЈАЛНОГ ПРОГРАМА

Ради учествовања у програму, Запослени треба  према утврђеном редоследу да испуни Услове 1,2,3 и 4.
Запослени може да преда захтев за учешће у програму,у складу са условом 5 без обзира где се налази његово радно место у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у НИС а.д. Нови Сад, и којој категорији запослених  припада (Руководилац, Службеник, Стручњак и Радник).

Процедура предаје захтева  за учешће  у програму

 
Захтев за споразумни престанак радног односа (у даљем тексту Захтев) запослени мора да поднесе лично. Захтев се предаје задуженим запосленима за пријем захтева и формулар захтева можете добити запослених на местима који списак је саставни део Одлуке Генералног директора као њен Прилог бр. 3.
 
Захтев садржи:
 • Име и презиме,
 • Јединствени матични број грађана (ЈМБГ) и број матичне евиденције запослених у Друштву,
 • Назив радног места утврђеног у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у НИС а.д. Нови Сад
 • Напомену о прилагању копије решења о телесном оштећењу са називом и бројем решења и називом органа који ју је издао
 • Напомену о праву из радног односа поред отпремнине (нпр. Јубиларна награда) коју очекујете,
 • Напомену о основу ваших дуговања према Друштву (нпр. Кредит за зимницу, или неки други кредит осим стамбеног кредита)
 • Напомену о спремности да се преостали део дуга/цео дуг по стамбеном кредиту/зајму уз одобрени попуст измири из отпремнине.
Запослени који се пријављују по основу услова V уз Захтев прилажу копије решења о телесном оштећењу.
 
ЗАХТЕВ МОЖЕТЕ ПОДНЕТИ ОД 1. ДО 25. ЈУНА 2010. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 8:00 ДО 17:00 ПОСЕБНО ЗАДУЖЕНИМ ЗАПОСЛЕНИМА, НА ПРИЈЕМНИМ МЕСТИМА КОЈИ СПИСАК СЕ НАЛАЗИ У ПРИЛОГУ БР. 3  

Запослени који у периоду од 1 до 25. Јуна (цео период) користе годишњи одмор или се налазе на боловању могу по сазнању за Програм поднети захтев најкасније до 10. Јула 2010. године.

При одлучивању да ли да подносите захтев веома је важно да имате на уму следеће чињенице о Програму.
 1. Социјални програм утврђује да радни однос може престати само на основу добровољне писмене сагласности запосленог и послодавца. Закон о запошљавању  и осигурању за случај незапослености не предвиђа право на новчану накнаду у случају престанка радног односа уз сагласност запосленог и послодавца. То значи да по престанку радног односа нећете имати право на накнаду за незапосленост.
 2. Према прописима који се морају применити, износ отпремнине (750 евра за сваку пуну годину радног стажа увећано за четири просечне зараде у Друштву из месеца који претходи месецу исплате) садржи порез и доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају на терет запосленог, а не садржи доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају на терет послодавца.
 3. У обрачун броја година радног стажа запосленог – у радни стаж из радног односа укључује се и стаж са увећаним трајањем (бенефицирани стаж) стечен у складу са прописима о пензијско-инвалидском осигурању и утврђени унутрашњим актом Друштва.
 4. Износ отпремнине биће увећан за сва остала права које је запослени стекао до датума престанка радног односа (новчана накнада за неискоришћене дане годишњег одмора, јубиларна награда, дневнице...) и умањена за сва новчана потраживања које запослени има према Друштву, изузев по основу стамбеног кредита који је Друштво одобрило запосленом.
Уколико запослени у оквиру захтева за споразумни престанак радног односа одлучи и да превремено отплати стамбени кредит/зајам, остварује право на обрачун попуста за превремену отплату стамбеног кредита/зајма, у складу са условима утврђеним одлуком генералног директора бр. 01-1.1557 од 29.07.2009. године
 1. Друштво задржава право да не прихвати поднети захтев у случају да:
  • Запослени не испуњава наведене услове,
  • Запослени испуњава услове али његов непосредни или надређени руководилац  не даје сагласност за његов одлазак (осим запослених који испуњавају услов V Програма). 
  • Друштво не располаже финансијским могућностима да прихвати све захтеве.
  • Друштво такође узима за право да не узме у разматрање све захтеве који су предани 48 сати после истека напред наведених рокова.
 2. Прихватање ове понуде, односно подношење захтева за споразумни престанак радног односа је потпуно добровољно, а сви запослени који су поднели захтев биће благовремено обавештени о исходу његовог разматрања.
За све детаље и додатна разјашњења која се односе на ваша права и обавезе по основу учествовања у овом Програму у периоду од 1. до 25. Јуна 2010. године, у времену од 12:00 до 16:00 часова, сваког радног дана можете се обратити лично или телефоном Информационим центрима у:

Београд - КПЦ Југопетрол, 7.  спрат, канцеларија 724, телефон (011) 222 9724
Нови Сад 1 спрат крило А број 154, телефон  (021)  481 3151