АНКЕТА - ПРИЈАВА
за коришћење услуга Хотела „БЕЧИЋИ“ у Бечићима
за запослене НИС а.д. Нови Сад у сезони  Лето 2011.


Хотел „Бечићи”  који послује у саставу „О зоне” а.д., налази се на атрактивној локацији у Бечићима, удаљен је 4 км од Будве, поседује ресторан, аперитив бар, фитнес центар, куглану, салу за билијар и стони тенис, мини голф, дечије игралиште, спортске терене за мали фудбал, одбојку, кошарку и рукомет и ове године позива Вас да се изјасните за летњи одмор у Хотелу «Бечићи» у сезони 2011.г.

ПО СЛЕДЕЋИМ КОРПОРАТИВНИМ УСЛОВИМА:

Ценa полупансиона (доручак и вечера) је 25 еурa дневно по особи у сезони (30.06.-29.08.2011. тј.  05.07.-03.09.2011.), односно 19 еура дневно по особи у предсезони (20.06.-30.06.2011. и 25.06.– 05.07.2011.) и посезони (29.08-08.09.2011. тј. 03.09-13.09.2011.) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања фактуре.

Услови за децу

Узраст до 2 год.

Узраст 2-8 год.
заједнички лежај

Узраст 2-8 год.

посебан лежај

ПОПУСТ

100%

50%

30%


 • Боравишна такса и осигурање нису урачунати у цену и плаћају се на рецепцији Хотела, по одлуци СО Будва.
 • Коришћење соба почиње од 12:00 часова, а напуштање соба је до 10:00 часова.
 • Аутобуски превоз до објекта је организован и урачунат је у цену.
 • Попуњену анкету-пријаву (преузми) за коришћење услуга под наведеним условима запослени у НИС а.д. Нови Сад, за себе или чланове породице до 25.03.2011.г. могу поднети својој синдикалној организацији. 
 •  Рок за потписивање:
 1. Изјаве на обуставу из зараде након коришћења летовања (преузми) до 25.03.2011.;
 2. Изјаве на обуставу из зараде целокупног износа из ваучера-уговора у случају раскида радног односа с накнадним коришћењем услуге летовања или  одговарајућег дела износа у случају одустајања путника од путовања (преузми) до 25.03.2011.
 3. Ваучера-уговора до 10.04.2011.г.
 • Анкете-пријаве попуњене на папиру подносе Синдикалним организацијама за све смене у периоду од 07.03.2011. до 25.03.2011.
 • Све измене и евентуални откази летовања такође се подносе Синдикалним организацијама свог организационог дела.
 • За Анкете-пријаве поднете после 25.03.2011. примењиваће се комерцијалне цене летовања по ценовнику агенције „Follow me“.
 • Трошкове за коришћење уговорених услуга запослени који су искористили услугу плаћају путем административне забране у  ратама, и то:
 1. запослени са коефицијентом до 5,50 - на 9 месечних (18 полумесечних) рата;
 2. запослени са коефицијентом од 5,51-9,00 и менаџери III категорије (висина зараде којих не прелази коефицијент 9,00)  - на 6 месечних (12 полумесечних) рата;
 3. запослени са коеф. преко 9,01 услуге плаћају одмах.
 • Вредност аранжмана исказује се  у еврима, а плаћање врши у динарима по курсу Народне банке Србије на дан плаћања фактуре од стране НИС а.д. Нови Сад према «Адриа О Зоне» д.о.о. за одговарајућу смену.
 • Отплата почиње од прве исплате зараде након коришћења аранжмана и плаћања фактуре према «Адриа О Зоне» д.о.о.
 • Изјаву на обуставу из зараде након коришћења летовања и изјаву на обуставу из зараде целокупног износа из ваучера-уговора у случају раскида радног односа с накнадним коришћењем услуге летовања или  одговарајућег дела износа у случају одустајања путника од путовања неопходно је предати на писарницу и адерсирати на Службу за социјални рад НИС а.д. Нови Сад на адерсу: Народног фронта 12, М98 до 25.03.2011.г.
 • Запослени подношењем анкете-пријаве у синдикалну организацију, као уговарач коришћења услуга својим потписом даје неопозиво право Послодавцу, да му у случају позитивног решења пријаве изврши наплату уговорених трошкова обуставом од зараде за коришћење услуга о чему потписује и предаје на писарницу изјаву у прилогу о обустави из зараде целокупног износа за летовање и изјаву о обустави из зараде износа у случају прекида радног односа по било-ком основу путем једнократне обуставе из зараде износа у динарима по средњем курсу НБС на дан исплате износа из ваучера у еуро или дела износа по условима из претходног става у случају одустајања од аранжмана;
 • У случају ОДУСТАЈАЊА ПУТНИКА ОД ПУТОВАЊА на основу члана 37. Статута YУТА и члана 56.  Закона о туризму (“Сл. гласник РС”, 36/2009), биће примењени Општи услови путовања усвојени Управним одбором YУТА на седници одржаној дана 23.12.2009. године утврђује за своје чланице:
  Путник има право да одустане од путовања, о чему је дужан писмено известити организатора. Датум писменог отказа представља основ за обрачун накнаде која припада организатору, изражене процентуално у односу на укупну цену путовања, ако програмом путовања није другачије одређено, и то:
 1. 5% ако се путовање откаже до 45 дана пре почетка путовања (благовремени отказ);
 2. 10 % ако се путовање откаже од 44 до 30 дана пре почетка путовања,
 3. 20 % ако се откаже 29 до 20 дана пре почетка путовања,
 4. 40 % ако се откаже 19 до 15 дана пре почетка путовања,
 5. 80 % ако се откаже 14 до 10 дана пре почетка путовања,
 6. 90 % ако се откаже 9 до 6 дана пре почетка путовања,
 7. 100 % ако се откаже 5 до 0 дана пре почетка путовања или у току путовања.
Промена уговореног места и датума путовања, смештајног објекта, смештајне јединице и сл., сматра се одустајањем путника од путовања. Путник је у обавези организатору надокнадити само стварне, односно учињене трошкове, уколико је до отказа дошло због: изненадне болести путника, брачног друга, детета, родитеља,  брата или  сестре путника, смрти  путника, брачног друга, детета, родитеља, брата или сестре путника, односно, позива за војну вежбу путника или елементарне непогоде званично проглашене. За наведене случајеве, путник је обавезан доставити организатору доказ, којим се остварују права из здравственог осигурања, по основу привремене спречености за рад ( потврду изабраног лекара из области опште медицине, односно, отпусну листу стационарне здравствене установе), односно умрлицу, односно позив за војну вежбу. Не могу се сматрати оправданим разлозима за отказ или прекид путовања, случајеви локалних терористичких напада, експлозија, заразе, епидемије и друге болести, елементарне непогоде, климатски услови и сл., за које није проглашено ванредно стање, од стране надлежних државних органа земље путовања. Организатор, у случају да путник који је одустао, обезбеди одговарајућу замену или пак замену изврши сам организатор, дужан је путнику извршити повраћај уплаћених средстава у укупном износу, по одбитку само стварних и учињених трошкова.
Изненадна болест, подразумева од стране овлашћеног лекара утврђено изненадно и неочекивано обољење, односно, инфективну болест или органски поремећај, који настане после закључења уговора о путовању и није у вези са, нити је последица неког претходног здравственог стања, а такве је природе да захтева лечење, боравак у болници (хоспитализацију) и онемогућава почетак  уговореног путовања.

СМЕНЕ у Хотелу „БЕЧИЋИ“ у сезони 2011.г.*:

број смене

трајање смене

трајање смене

дана

од датума

до датума

1.1.

20.06.2011.

30.06.2011.

10

1.2.

25.06.2011.

05.07.2011.

10

2.1.

30.06.2011.

10.07.2011.

10

2.2.

05.07.2011.

15.07.2011.

10

3.1.

10.07.2011.

20.07.2011.

10

3.2.

15.07.2011.

25.07.2011.

10

4.1.

20.07.2011.

30.07.2011.

10

4.2.

25.07.2011.

04.08.2011.

10

5.1.

30.07.2011.

09.08.2011.

10

5.2.

04.08.2011.

14.08.2011.

10

6.1.

09.08.2011.

19.08.2011.

10

6.2.

14.08.2011.

24.08.2011.

10

7.1.

19.08.2011.

29.08.2011.

10

7.2.

24.08.2011.

03.09.2011.

10

8.1.

29.08.2011.

08.09.2011.

10

8.2

03.09.2011.

13.09.2011.

10
Напомена*:   Смене од 20.06.2011. користи НИС-Промет i НИС-Прерада, а смене од 25.06.2011. НИС-UPS и НИС-OFS, НИС-Матица