logo

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 35 гостију и нема пријављених чланова

Питања

pitanja.gif

ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА НОВИ НАЧИН УПЛАТЕ ДОПУНСКИХ ПЕНЗИЈСКИХ ДОПРИНОСА
 
Обавештавамо запослене да је НИС а.д. престао са уплатом допунских пензисјких доприноса у корист запослених на њихове индивидуалне рачуне у три фонда (ДУНАВ, ДЕЛТА и ДДОР) и да ће од јануара 2008. године на име средстава која су се до сада уплаћивала сваком запосленом увећати месечну зараду у нето износу за 3.000,00 динара.

На основу овакво повећане зараде повећава се и висина права запослених по основу пензијског - инвалидског осигурања приликом утврђивања права на старосну или инвалидску пензију.
Запослени се може определити да „сам себи“ код jeдне или више осигуравајућих кућа настави уплату премија за добровољно допунско пензионо осигурање. Такође, запослени може по сопственом избору одредити висину средстава која ће се уплаћивати.  

НИС а.д. ће спровести анкету, којом ће запослени моћи писано да се изјасне да ли желе и у ком износу да наставе личну уплату премија за допунско пензијско осигурање.

Запослени који не желе да поменута средства издвајају, већ желе да их задрже у оквиру зараде,  нису у обавези да се изјашњавају, нити да попуњавају анкету.

КАКО ОДАБРАТИ ФОНД?

У Србији је регистровано и послује 7 фондова: Raiffeisen Future, Делта, Дунав, ДДОР, Гарант, НЛБ и Триглав.

Пре него да донесе одлуку коме ће поверити средства на управљање сваки запослени теба да сагледа резултате фондова, тј. остварени принос сваког фонда и апсолутну вредност инвестиционе јединице.

ПРАВА ЗАПОСЛЕНОГ/ЧЛАНА ФОНДА
  • Средствима са личног рачуна, члан фонда може да располаже најраније када наврши 53 године живота, а најкасније мора започети повлачење са 70 година живота. У случају трошкова лечења тешких болести или трајне неспособности за рад, члан фонда може повући средства и пре 53 године живота.
  • Без обзира ко је обвезник уплате, корисник средстава акумулираних на личном рачуну јесте искључиво власник датог рачуна.
  • Средства су наследна и у периоду уплате и у периоду исплате. Наследника/ корисника одређује члан фонда.
  • Начин исплате средстава са личног рачуна бира члан фонда и то када стекне законски услов за повлачење средстава. Средства се могу повући једнократно или у дефинисаном периоду (5, 10, 15 и више година) или доживотно.
  • Законско право члана фонда јесте да пребацује средства и свој лични рачун из фонда у фонд без икаквих ограничења и наплата надокнада за трансфер.
  • Свако ко је навршио 53 године живота има законско право, уколико жели, да повуче средства. Потребно је попунити „Захтев за повлачење средстава“ за сваки фонд посебно јер су у питању 3 рачуна у три различита фонда.
ШТА ДОБИЈАМО ШТЕДЊОМ НА ЛИЧНОМ РАЧУНУ У ДОБРОВОЉНОМ ПЕНЗИЈСКОМ ФОНДУ
  • Допунски извор прихода у старости, независно од државне пензије; Висина приватне пензије зависи од висине уплата, дужине периода уплате и приноса који фонд оствари инвестирањем средстава својих чланова.
  • Добровољни пензијски фондови омогућавају грађанима да кроз сукцесивне уплате релативно малих износа (1.000, 2.000, 3.000 месечно) квалитетно капитализују (увећају) своја уложена средства на лични рачун у добровољном пензијском фонду.
НАКНАДЕ КОЈЕ ДРУШТВА НАПЛАЋУЈУ ЗА СВОЈУ УСЛУГУ:

Сва Друштва наплаћују исту накнаду (2% на годишњем нивоу) за управљање фондом. Улазне накнаде су у већини случајева 3%.

СИГУРНОСТ ИМОВИНЕ ФОНДА (УЛОЖЕНИХ СРЕДСТАВА ЧЛАНОВА ФОНДА)

Почива у чињеници да је одвојена од имовине Друштва за управљање и води се код кастоди банке*. Имовина фонда не може бити предмет принудне наплате и не може се укључити у ликвидациону или стечајну масу друштва за управљање, кастоди банке или других лица.


*ШТА ПОДРАЗУМЕВА КАСТОДИ И ШТА ЈЕ КАСТОДИ БАНКА?

Због непостојања адекватног израза у српском језику за обављање ових послова, овај назив је преузет из стране терминологије, а означава «бригу, чување, старање (о хартијама од вредности)» - Custody bank. У развијеном пословном свету је овај назив препознатљив, тако да данас постоје и банке које се баве само овим пословима.
Кастоди банка је банка која обавља послове вођења рачуна хартија од вредности клијентима и њихових новчаних наменских рачуна, поступа по налозима клијената, обављајући и друге послове у складу са Законом о тржишту ХОВ и других финансијских инструмената.
Једна од улога Кастоди банака и осталих учесника је развој финансијског тржишта у земљи и привлачење директних инвестиција из иностранства, креирањем повољне инвестиционе климе кроз смањење ризика и изградњом неопходне техничке инфраструктуре у складу са законским прописима.
Закључивањем индивидуалних уговора о чланству, запослени предузећа су у могућности да сами бирају добровољни пензијски фонд у који ће уплаћивати допунске пензијске допвиносе. Не заборавите да је Законом дефинисано право члана фонда да пребацује  средства из једног фонда у други без ограничења, и друштва немају право да наплаћују накнаду за трансфер.

Кроз овај вид су специфичне дугорочне штедње по први пут су грађани  у прилици да, кроз сукцесивне уплате релативно малих износа, квалитетно капитализују (увећају) уложена средства.

Једном годишње члан фонда добија извод са личног рачуна. Сваки члан фонда добија ПИН помоћу кога може да и на интернет страници фонда прати стање на свом личном рачуну.

У интересу је члана фонда да све промене личних података достави фонду.

Престанком уплате не губите права на средства која имате акумулитана на својим личним рачунима.